Kto sme

Občianske združenie STOPY (ďalej OZ STOPY) vzniklo v roku 2005. OZ STOPY je kresťansky orientované, dobrovoľné, nepolitické a nekonfesionálne združenie, ktorého úlohami sú služba a pomoc mladým ľudom pre harmonický rozvoj telesnej, duševnej a duchovnej zložky ich osobnosti. Pri svojej práci vychádza z kresťanských ideálov a nadväzuje na domáce i zahraničné kultúrne a historické tradície. OZ STOPY chce uplatňovať v praktickom živote jednotlivcov, spoločnosti i národov kresťanské idey ako nepostrádateľný zdroj duchovnej a mravnej sily.

Poslanie OZ STOPY spočíva predovšetkým v starostlivosti o všestranný telesný, duševný a duchovný rozvoj mladých ľudí, najmä prostredníctvom

  • vzdelávacích programov o vede, kultúre, umení, literatúre, ekológii, sociálnych vedách a pod;
  • nenásilnej neortodoxnej náboženskej výchovy.
  • telesnej výchovy, športu a pestovania princípov fair play;
  • výchovy k demokracii, tolerantnosti, občianskej zodpovednosti, šírenia ideálov ľudskosti;
  • humanitárnej a charitatívnej pomoci skupinám i jednotlivcom v núdzi,
  • doma i v zahraničí;
  • intenzívnych medzinárodných stykov so zdôraznenými prvkami vzájomného spoznávania, spriatelenia a všestrannej spolupráce mládeže a mladých ľudí rôznych kontinentov.

OZ STOPY organizuje každoročne letné a zimné tábory pre deti a mládež, ktoré sú zamerané na duchovný, duševný i fyzický rozvoj osobnosti, súčasťou každého tábora sú výtvarné a dramatické workshopy. Taktiež pracuje pravidelne s deťmi a mládežou počas celého školského roka. OZ STOPY zastrešilo vznik hudobnej skupiny noXcuse , ktorá má veľmi úspešnú pôsobnosť medzi mladými ľuďmi, má za sebou niekoľko výchovných koncertov na stredných školách a festivaloch. Členovia tejto skupiny pracujú ako dobrovoľníci v OZ STOPY a pokračujú v predávaní zručností, výchove nových hudobníkov a v usmerňovaní mladých ľudí v hudbe a umení, tiež vedú stretnutia pre tínejdžerov zmerané na aktuálne potreby a problémy tejto vekovej kategórie. OZ Stopy zastrešuje aj činnosť Linky dôvery.